در کتاب البلد الأمین آمده است هر کس ذکر «الواسع» را زیاد بگوید، روزی او زیاد می شود.