از آیت الله سید عبدالکریم کشمیری نقل است که ذکر: « هو الله الذی لا أله ألا هو الحی القیوم القدیر المرید السمیع البصیر » برای خوب شدن مریض و دم عیسوی مجرب است .