«یا هادی» ، 20مرتبه ، هرروز جهت خواهان هدایت و معرفت به خدا و پیغمبر و ائمه اطهار خوانده شود.