اگر نور چشم شما بدلیل مطالعه زیاد و یا کار با اینترنت کم شده این آیه را زیاد بخوانید:

 

 

 

«فَجَعَلْناهُ سَميعاً بَصيراً»