هر کس می خواهد خانه و یا سرمایش بفروش رسد، دعای زیر را نوشته و به آن محل نصب کند، زودتر به فروش می رسد.
«رَبَّنا آتِنا مِن لَدُنکَ رَحمةً وَ هَیی لَنا مِن اَمرِنا رُشداً»

«پروردگارا، ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن، و راه نجاتی برای ما فراهم ساز».