آیت الله کشمیری می فرمودند خواندن سوره قدر، برای رویت ملائکه خوب است .