مرحوم آیت الله کشمیری درباره ی توسل به امیر المومنین  فرموده اند:

هرمشکلی که برایم پیش می آمد به زیارت امیر المومنین می رفتم وهفت بار (ناد علی)را می خواندم مشکلم حل می شد.