آیت الله سید عبدالکریم کشمیری درباره سوره «والنجم» می فرمودند: برای امراض صعب العالج، هرروز خوانده شود و به امام زین العابدین (ع) تقدیم گردد.