و لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون

صفحه مورد نظر شما’t پیدا نشد!

به نظر میرسد هیچ چیزی در این مکان پیدا نشد.