آیات قرآنی کوتاه

۰

باز گرفتن امانت و گمشده

۰

جهت هر حاجت

۰

شفای مریض و قضای حاجات

۰

نماز کن فیکون برای رفع حاجت

۰

درد پا

۰

دعای مطالعه

۰

دعای نور چشم

۰

دعاى درد پیچش معده

۰

کسب و کار و روزی

۰

پیدا شدن کار