ذکرهای دنیوی

۰

باز گرفتن امانت و گمشده

۰

جهت هر حاجت

۰

سوره حشر برای حاجات

۰

شفای مریض و قضای حاجات

۰

آیت الکرسی برطرف کننده نیاز نیازمندان

۰

ختم ناد علی کبیر

۰

نماز کن فیکون برای رفع حاجت

۰

دعا برای فروش خانه و ملک

۰

درد پا

۰

طولانی شدن عمر