close
تبلیغات در اینترنت
اسماء الله

توسعه در امر معیشتهرکس هرروز بعد از نماز عصر 100 مرتبه بگوید « یا وَهابُ » در امر معیشت او فراخی و توسعه ای فراهم گردد انشاالله.

پیدا کردن آرامش در برابر مشکلات«یا حلیم»؛ 88مرتبه، جهت پیدا کردن آرامش، بردباری و صبر در مقابل مشکلات، هرروز گفته شود.

موفقیت در هر کاری«یا باعث» 573 مرتبه هر روز، جهت با موفقیت به پایان رساندن هر کاری، چی مادی و چه معنوی، گفته شود.