نماز کن فیکون برای رفع حاجت

به جهت هرحاجت مجرب است چهار رکعت نماز بخواند بایک سلام

در رکعت اول بعد از حمد100مرتبه (وَاُفَوِّضُ اَمری اِلَی الله)

در رکعت دوم بعد از حمد100مرتبه (نَصرُ مِِّن الله و فَتحٌ قَریبٌ)

در رکعت سوم بعد از حمد100مرتبه(اَلا اَلَی اللهِ تَصیرُالاُمور)

در رکعت چهارم بعد از حمد100مرتبه(اِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مُبیناً)

وبعد ازسلام قبل از حرف زدن 100مرتبه (اَستَغفُرِاللهَ ربّی واَتوبُ اِلَیه)بگوید وبعد سر به سجده بگذارد وحاجت بخواهد.