میزان رضایت شما از سایت چقدر است؟
(67.80%) 198
زیاد
(18.83%) 55
متوسط
(13.35%) 39
کم

تعداد شرکت کنندگان : 292