میزان رضایت شما از سایت چقدر است؟
(67.69%) 197
زیاد
(18.90%) 55
متوسط
(13.40%) 39
کم

تعداد شرکت کنندگان : 291