و لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون

دسته بندی ختومات و اذکار